DFD L.2 date 12-02-2556

Posted: February 12, 2013 in Uncategorized

ข้อมูลสินค้า

งานผู้ดูแลระบบ

 

ข้อมูลรสมาชิก

งานสมัครสมาชิก

Advertisements

บทที่1

1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ร้าน ขายรถยนต์ มีการขายรถยนต์มีเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบันทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งการสื่อสาร ที่มีความสะดวกสบายมากที่สุด ทางอินเตอร์เน็ต

การ ดำเนินกิจการของทางร้าน เป็นการดำเนินกิจการที่ยังมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ ดูร้าน โดยการทำงานของทางร้านใช้วิธีลูกค้ามาดูรถที่ร้านและสั่งจอง เช่น ดูสีของรถยนต์ ดูรายละเอียดของรถ เป็นต้นเเละใช้อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของร้านใน การเข้าถึงข้อมูลร้าน ข้อมูลรถ เป็นทางเลือกใหม่เเละดีมาก ซึ่งถ้าลูกค้าไม่ได้รถยนต์ที่ถูกใจก็จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง จะพบว่ามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ดูเเลและประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพน้อย ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานมีความรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อให้เกิดความต้องการ ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการที่จะมีเว็บไซต์ของร้านเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในด้านการ เดินทาง การติดต่อ การสั่งจองสินค้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน ซึ่งก่อให้เกิดช่องทางใหม่ ๆ ทางการค้า

จึง มีการจัดทำระบบงานขายสินค้าและสั่งจองสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในระบบงานการสั่งจองรถยนต์โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ ให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกในการค้นหาข้อมูลเข้ามาใช้ในระบบงานการสั่งจองรถยนต์อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

             2.1 เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลการสั่งจองรถยนต์

       2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าชมสินค้า การสั่งจองสินค้า รวมไปถึง

ขอบเขตของโครงงาน

3.1 งานผู้ดูแลระบบ

                              1) การเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ

                              2) การลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

                              3) การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

       4) การค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ

                 3.2 งานสมาชิก

                                 1) การสมัครชิก         

                                 2) เพิ่มสมาชิก

                                 3) เพิ่มสมาชิก(พิเศษ)

                                 4)เพิ่มข้อมูลสมาชิก

                                 5) แก้ไขข้อมูลสมาชิก

                                 6) ค้นหาข้อมูลสมาชิก

                                 7) ลบข้อมูลสมาชิก

                                 8)รายงานข้อมูลสมาชิก

                                 9)รายงานสถิติสมาชิก

                  3.3 งานคลังสินค้า

                                 1) เพิ่มข้อมูลสินค้าได้

                                 2) ลบข้อมูลสินค้าได้

                                 3) แก้ไขข้อมูลสินค้าได้

                                 4) ค้นหาข้อมูลสินค้าได้

                                 5) รายงานข้อมูลสินค้าได้

         

                     3.4 การสั่งซื้อสินค้า

                                 1) เพิ่มข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อได้

                                 2) ลบข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อได้

                                 3) แก้ไขสินค้าที่สั่งซื้อได้

                                 4) รายงานสินค้าที่สั่งซื้อได้

                       3.5 การขายสินค้า

                                 1) เพิ่มสินค้าข้อมูลการขายได้

                                 2) แก้ไขข้อมูลการขายได้

                                 3) ยกเลิกการขายได้

                                 4) พิมพ์ใบรายการขายได้

                       3.6 การโอนเงินเข้าบัญชีและการแจ้งการโอนเงิน

                                 1) ข้อมูลการโอนเงิน

                                 2) ลูกค้าแจ้งการโอนเงินได้

                                 3)พนักงานตรวจสอบการโอนเงิน

                                 4)พนักงานแจ้งการโอนเงิน

                         3.7 การการส่งสินค้า

                                1) แสดงข้อมูลการโอนเงิน

                                2) กำหนดสถานการณ์จัดส่ง

                                3)จัดส่งสินค้า

                                4)แจ้งสถานะสินค้า

                         3.8 งานสรุปผล

                                1) สรุปรายได้สินค้าที่ขายทั้งหมดของเดือน

                                2) สรุปรายได้ทั้งหมด

                                3) สรุปรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

            4.วัตถุประสงค์ของโครงงาน

                                1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขายรถยนต์         

                                2. เพื่อพัฒนาระบบงานขายรถยนต์

                                3. เพื่อให้สะดวกรวดเร็วต่อระบบงานขายรถยนต์

 

            5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                1. ได้ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานรถยนต์

                                2. ได้มีโปรแกรมระบบงานของรถยนต์

                                3. ได้เพิ่มช่องทางเลือกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของรถยนต์

                                4. เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับทางร้านขายรถยนต์

 

            6. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

                              6.1  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

                                       1) คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

                                       2) เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

                              6.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

                               1) พีเอชพี  เป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์สคิปต์ที่มีการประมวลผลรวดเร็วและเป็นโอเพนซอร์ส  (Open Source)  ที่สามารถ        

                                    ดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

                                 2) มาโครมีเดีย  ดรีมเว็บเวอร์ ซีเอส3 (Macromedia  Dreamweaver  CS3)  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับใช้ในการ    

                                    ออกแบบ

               เว็บเพ็จ  และเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอชคิวแอล  (MySQL)  กับภาษาพีเอชพี  (PHP)  เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                                 3) มายเอชคิวแอล (MySQL)  เป็นโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล

                               4) แอบเซิร์ฟ (Appserv) เป็นโปรแกรมจำลองเครื่องที่ใช้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์

                                5) โปรแกรมไมโครซอร์ฟ เวิร์ด (Microsoft word 2007) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดพิมพ์เอกสาร

 

ดาต้าโฟร

คอนเทกไดอะแกรม

er diagram visio

แบบสอบถามชื่อ Q2test

ฟอร์ม ชื่อ Q2Test

ดาวโหลด

ส่งงานปฏิบัติครั้งที่ 4
e0b89ce0b8a5e0b8a5e0b8b1e0b89ee0b898e0b98c1

e0b884e0b8b3e0b8aae0b8b1e0b988e0b887-sql1

job_exam4 File Dowload

ดูภาพเต็ม

job3

ส่งงานปฏิบัติครั้งที่ 2 ดูรูปเต็ม

โหลดไฟล์

ส่งงานปฏิบัติครั้งที่ 1 ดูภาพเต็ม

Image  —  Posted: November 13, 2012 in Uncategorized